Στατικές Μελέτες

Οι Στατικές Μελέτες της φέρουσας κατασκευής, συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες. Παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου. Η Στατική Μελέτη, περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης. Η εκπόνηση σωστής στατικής μελέτης είναι η βασική προϋπόθεση τόσο για την ασφάλεια των χρηστών ενός κτηρίου, όσο και για την οικονομία στην κατασκευή.

Αναλαμβάνουμε την στατική μελέτη κτηρίου είτε ως μέρος της Άδειας Δόμησης, είτε ως ανεξάρτητη μελέτη:

  • Οπλισμένου Σκυροδέματος
  • Μεταλλικής Κατασκευής
  • Σύμμικτης Κατασκευής
  • Ξύλινης Κατασκευής
  • Φέρουσας Τοιχοποιίας
  • Τοιχίων Αντιστήριξης

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση για τα ανωτέρω και μελετών

  • Στατικής Επάρκειας
  • Ενισχύσεων

για υφιστάμενες κατασκευές.

Τέλος, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη κατά την διαδικασία της κατασκευής για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.