Βεβαίωση Μηχανικού

Βεβαίωση μηχανικού ή βεβαίωση νομιμότητας είναι το απαραίτητο έγγραφο για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα. Η βεβαίωση μηχανικού βεβαιώνει είτε πως δεν υπάρχει κτίσμα είτε πως στο ακίνητο δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές καθ΄ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης, του ύψους και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. Η βεβαίωση μηχανικού ισχύει για δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

  • Το συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
  • Το στέλεχος οικοδομικής άδειας
  • Εγκεκριμένα σχέδια φακέλου οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία
  • Ρυθμίσεις αυθαιρέτων χώρων

Η διαδικασία περιλαμβάνει την επίσκεψη και αυτοψία του μηχανικού στο ακίνητο ενώ τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν πριν ή κατά τη διάρκεια της αυτοψίας.