Τεχνικός Ασφαλείας

Κάθε επιχείρηση ή φορέας, που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο είναι υποχρεωμένη από το Νόμο να προσλάβουν έναν Τεχνικό Ασφαλείας που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Οι επιχειρήσεις ανάλογα με την επικινδυνότητά τους κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

α – υψηλή επικινδυνότητα
β – μέση επικινδυνότητα
γ – χαμηλή επικινδυνότητα

και σύμφωνα με αυτή υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας του Τεχνικού ασφαλείας. Αντικείμενο της εργασίας του, μεταξύ άλλων, είναι να παρέχει τόσο στον εργοδότη όσο και στους εργαζόμενους χρήσιμες συμβουλές και υποδείξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας αλλά και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, να εισάγει νέες παραγωγικές διαδικασίες, να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των ατομικών μέσων προστασίας, να επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα το εργασιακό περιβάλλον και να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κ.α. Ο νόμος προβλέπει και σχετικό βιβλίο στο οποίο καταγράφονται οι υποδείξεις του Τεχνικού ασφαλείας, το οποίο θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας και στο οποίο πρέπει να υπογράψει ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ότι έλαβε γνώση των υποδείξεων του Τεχνικού Ασφαλείας.